Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Diensten van Corrie van Nieuwkerk worden uitgevoerd door Corrie van Nieuwkerk – ZZP’er, gevestigd aan de Winterdijk 10-505, 2801 SJ Gouda, KvK Rotterdam 88809072. Corrie van Nieuwkerk wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener.
 2. De wederpartij van Dienstverlener, de persoon of organisatie die Dienstverlener een opdracht verstrekt tot het uitvoeren van (team)trainingen, coaching of begeleiding, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten door of namens Dienstverlener. Door het verstrekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats-verplichtingen.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De overeenkomst met betrekking tot het verrichten van een dienst door Dienstverlener in opdracht van Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging of een acceptatie anderszins door Opdrachtgever van een door de Dienstverlener gedaan aanbod. De inhoud van de getekende opdrachtbevestiging geldt als weergave van de overeenkomst.
 5. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Afwijkingen van het in de offerte of opdrachtbevestigingen opgenomen aanbod zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Dienstverlener.

Artikel 4. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, factureert de Dienstverlener de dag na afloop van de dienst. Betalingen dienen rechtstreeks aan de Dienstverlener te worden overgemaakt. Dienstverlener hanteert een betaaltermijn van 30 dagen.
 2. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht de wettelijke (handels)rente en de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Dienstverlener.
 3. Dienstverlener is bij niet tijdige betaling gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (inclusief het verzorgen van reeds geplande trainingen etc.), zonder op enige wijze gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten aan Opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Dienstverlener. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Dienstverlener de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Annulering, verhindering en voortijdige beëindiging door Opdrachtgever

 1. Indien Opdrachtgever de opdracht zes tot één maand(en) vóór de aanvangsdatum annuleert, is deze 25% van de opdrachtsom aan de Dienstverlener verschuldigd.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht één maand tot en met 14 dagen voor de aanvangsdatum annuleert, is deze 50% van de opdrachtsom aan de Dienstverlener verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever de opdracht 13 dagen tot en met de dag vóór de aanvangsdatum annuleert, is deze 75% van de opdrachtsom aan de Dienstverlener verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever de opdracht op de aanvangsdatum annuleert, het onaangekondigd niet verschijnen en/of beschikbaar zijn daaronder begrepen, is deze 100% van de opdrachtsom aan de Dienstverlener verschuldigd.
 5. Eventuele vóór de aanvangsdatum door de Dienstverlener gemaakte (ontwikkel)kosten worden te allen tijde 100% aan Opdrachtgever doorberekend.
 6. Bij ziekte en/of verhindering van de Dienstverlener zal de Dienstverlener voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging op betreffende dag niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Dienstverlener Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. De Dienstverlener zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van de Dienstverlener heeft Opdrachtgever geen recht op (schade) vergoeding. Uitval van Dienstverlener is geen reden voor kosteloze annulering.
 7. Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen of van de Dienstverlener verlangt dat zij haar dienstverlening opschort vanwege factoren die niet voor rekening van de Dienstverlener komen, is Opdrachtgever aan de Dienstverlener een vergoeding verschuldigd, ten minste gelijk aan de door de Dienstverlener gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst. De Dienstverlener behoudt zich verder het recht voor om vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 7. Ontbinding door de Dienstverlener

 1. De Dienstverlener is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever eigen faillissement of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling is verleend, dan wel indien Opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt, ontbonden en/of geliquideerd. De Dienstverlener zal wegens deze ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd zijn.
 2. In het geval van een ontbinding op grond van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare gefixeerde schadevergoeding aan de Dienstverlener verschuldigd ter grootte van (het restant van) de verschuldigde opdrachtsom.

Algemene Voorwaarden | Corrie van Nieuwkerk | versie juli 2023

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, NOBTRA.
 2. Indien er voor het verrichten van een dienst een datum of termijn is overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Diensterverlener stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dienstverlener Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijsafspraak tot gevolg heeft.

Artikel 10. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 4. In het geval van overmacht zal Dienstverlener Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat Dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de hoogte van de opdrachtsom per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis dient te worden beschouwd en waarbij verwante gebeurtenissen als één gebeurtenis worden aangemerkt.
 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener of zijn medewerkers.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dienstverlener geleverde diensten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. De bij Opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en documenten blijven eigendom van Dienstverlener totdat Opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Dit geldt eveneens voor alle in dit kader door de Dienstverlener geproduceerd trainingsmateriaal, rapporten, adviezen en overige documentatie.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener zijn Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd bovengenoemde goederen, geheel of gedeeltelijk te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te delen of te verveelvoudigen. Uitsluitend intern gebruik door Opdrachtgever en uitsluitend eigen gebruik door deelnemer is wel toegestaan.

Artikel 14. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Persoonlijke informatie die aan Opdrachtgever is verstrekt in coaching gesprekken of trainingen, wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat rapportage van deze gesprekken of trainingen aan derden onderdeel uitmaakt van de opdracht. De Dienstverlener conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Ook aan de deelnemers van de trainingen wordt geheimhouding gevraagd als één van de deelnemers privacygevoelige informatie inbrengt.
 2. Bedrijfs- en/of persoonsgegevens die bij aanvang van de opdracht verstrekt zijn, worden bewaard in een bestand dat alleen toegankelijk is voor Dienstverlener en voor de accountant die Dienstverlener controleert.
 3. Persoonlijke documenten van klanten worden maximaal 2 jaar digitaal bewaard in een map op een lokale computer of beveiligde cloud-applicatie.
 4. Klanten hebben het recht op ieder moment inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens en documenten en hebben het recht om deze te laten verwijderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Dienstverlener en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen kan de Opdrachtgever gebruik maken van de klachtenprocedure van de NOBTRA. Dienstverlener beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie als bindend.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten